Avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster i Bråta fibers fibernät – 2018-04-08

 

Personuppgiftspolicy

[Uppdaterad 2018-04-11]

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår våra tjänster som administreras av Bråta fiber. Bråta fiber är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder tjänsterna.

All behandling av personuppgifter inom Bråta fiber sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Bråta fiber samlar in och behandlar om dig som medlem och användare av fibertjänster är:

 • Namn
 • (Företag)
 • Medlemsnummer
 • Kundnummer
 • Anslutningsadress
 • Fakturaadress
 • Fastighetsbeteckning
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Faktureringsmetod
 • Bank. och kontouppgifter för debitering via autogiro eller E-faktura
 • Anslutningstyp
 • Valt/valda abonnemang
 • Skuld
 • Inbetalda avgifter
 • Administrativa anteckningar kring avvikelser eller överenskommelser
 • Kapitalinsats

Bråta fiber behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att leverera nättjänster och hantera ditt medlemskap i den ekonomiska föreningen. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Bråta fiber inte kan bevilja medlemskap eller leverera fibertjänster.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att administrera ditt medlemskap i fiberföreningen och den inbetalda kapitalinsatsen
 • För att tillhandahålla fibertjänster och administrera vårt avtal om dessa med dig
 • För att du ska kunna nyttja tjänsterna lämnar vi ut dina personuppgifter till kommunikationsoperatör och tjänsteleverantörer eller underleverantör i syfte att uppfylla avtalet med att leverera fibertjänsterna
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon eller elektronisk kommunikation (så som sms och e-post) eller på annat sätt för att skicka notifieringar samt informera dig om fiberföreningens verksamhet och leverans av fibertjänsten och avtalsvillkor
 • För att fullgöra rättslig förpliktelse.

Rättslig grund för Bråta fibers behandling av dina personuppgifter

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig
Bråta fiber behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna  ovan).

Behandling med stöd av uttryckligt samtycke
Bråta fiber kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig.

Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
Bråta fiber kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut (d.v.s. för det ändamål som anges i punkten 11).

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

Säkerhet och Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifterna till Gullspångs fibernät ekonomisk förening
Dina personuppgifter lämnas ut till Gullspångs fibernät ekonomisk förening för självständigt behandla dina personuppgifter i syfte att hantera faktureringen av dina fibertjänster på uppdrag av Bråta fiber.

Överföring av personuppgifter till tredje man
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Bråta fiber kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Bråta fiber kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Bråta fibers räkning, t.ex. för att underhålla och service av fibernätet. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Bråta fibers leverantörer, som finns inom EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla och underhålla nät och tjänster i detta.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Bråta fiber samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Bråta fiber värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Bråta fiber har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker med största försiktighet.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för eller senast ett år därefter. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Bråta fiber via vårt kontaktformulär.

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära och få information om vilka personuppgifter Bråta fiber behandlar  om dig.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in
 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen)
 • om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse.

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Bråta fiber ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Bråta fiber ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har i vissa fall rätt att begära att Bråta fiber begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Bråta fiber får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om Bråta fiber inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (som föreslås byta namn till ”Integritetsskyddsmyndigheten”).

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att  publicera den uppdaterade versionen här.

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av fibertjänsterna ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär.